fbpx

Česká epidemiologická studie vlivu radonu

Unikátní studie českých vědců prokázala škodlivost radonu při vdechování v domech.

KDE v oblasti Středočeského plutonu, na území s nejvyššími koncentracemi v České republice (průměrná koncentrace na sledovaném území je zhruba pětkrát vyšší než republikový průměr 118Bq/m3).

KDY  studie probíhala u osob co trvale žili v dané oblasti v letech 1960-1999.

KDO 12 000 osob, které na tomto území dlouhodobě žily. Kromě dalších údajů (zaměstnání, kouření, délka pobytu v daném území, věk) u nich byla zjišťována příčina úmrtí (pokud ve sledovaném období zemřely) a byla změřena koncentrace radonu ve všech domech, ve kterých v té době bydleli a vypočtena dávka od radonu.

VÝSLEDKY
Do konce roku 1999 zemřela třetina sledovaných osob. Pozorované počty úmrtí na různé příčiny byly porovnány s celostátními hodnotami v oddělených kategoriích pro věk, pohlaví a rok narození. Rozborem příčin jejich úmrtí se ukázalo, že na sledovaném území je o 13 % vyšší výskyt rakoviny plic, než je celorepublikový průměr.

Nejdůležitějším poznatkem studie je, že výskyt rakoviny plic je častější u osob, které žily v domech s vyšší koncentrací radonu než v domech s koncentrací nízkou. Zvýšený výskyt je pozorován již od koncentrace 400 Bq/m3 a dále se zvyšuje v závislosti na koncentraci.

V celosvětové studii sdružující údaje z více národních studií bylo riziko rakoviny plic spolehlivě statisticky prokázáno pro koncentrace radonu vyšší než 150 Bq/m3. Při nižší koncentraci radonu je riziko nízké, proto zde nejsou statistické testy dostatečně průkazné. Pro zkvalitnění výsledků v oblastech nízkých koncentrací by musel být vzorek sledované populace obrovský, což je v praxi těžko proveditelné.

Podle výsledků této studie se při každém zvýšení koncentrace radonu o 100 Bq/m3 zvyšuje riziko rakoviny plic o 16 %.

V průběhu studií vyšlo také najevo, že společné působení radonu a kouření škodlivé účinky na zdraví zesiluje, tj. poškození je vyšší než pouhý součet působení obou faktorů.

Celosvětově uznávané riziko
Skutečnost, že radon představuje po kouření nejvýznamnější příčinu rakoviny plic, uznala v roce 2009 Světová zdravotnická organizace (WHO) a doporučila všem státům, aby věnovaly problematice radonu patřičnou pozornost.

 

Zdroje:
https://www.suro.cz/cz/prirodnioz/obecne-informace/zdravotni-ucinky-radonu/podrobny-popis-uskutecnene-ceske-epidemiologicke-studie
https://www.radon-mereni.cz/radon/zdravotni-ucinky-radonu/zdravotni-ucinky-radonu-id4
Prezentace v rámci zkoušky ZOZ od SUJB